תקנון האתר

                               תנאי שימוש באתר Class4U
ברוכים הבאים לאתר Class4U (להלן: "האתר" ו/או "Class4U"). האתר מנוהל, מופעל ונמצא בבעלותו  המלאה של הוגו שימרון  - ת.ד. 6175 הרצליה (להלן: "בעל האתר"). האתר הינו אתר פרסומי המרכז פרסומים בנוגע לכיתות הדרכה, כיתות מחשב, אולמות כנסים, חדרי ישיבות, אמצעי הדרכה, חברות להדרכה, סדנאות וקורסים ומתחמים אחרים הניתנים להשכרה כגון אולמות לאירועים ומופעים וכדומה (להלן: "כיתות להשכרה").
אנא קראו תנאי שימוש אלו בקפידה, שכן הגלישה באתר ו/או השימוש בתכנים ובשירותים המפורסמים ו/או המוצגים באתר (להלן: "שימוש באתר") מהווה הסכמה ללא סייג לכל תנאי השימוש שלהלן:
פרק א': כללי
1. תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ומתייחסים גם לנשים.
2. השימוש באתר יהא אך ורק על-פי תנאי השימוש באתר ובכפוף לכל דין. כל שימוש אחר באתר יעשה רק בהסכמת בעל האתר בכתב ומראש.
3. בעל האתר רשאי לשנות מעת לעת ולפי החלטתו הבלעדית את תנאי השימוש באתר תוך מתן הודעה על כך לגורמים הנוגעים לאותו שינוי.
3.1. יובהר בזאת כי בעל האתר יכול לקבוע כי פרסום כלשהו או בקשה למציאת כיתות להשכרה המגיעה לבעל האתר באמצעים המופיעים בסעיף 7, הינה עיסקה מיוחדת בתנאים מיוחדים כולל בתשלום ו/או בתנאי תשלום מיוחדים למחפש הכיתה ו/או לבעל הכיתות, זאת תוך מתן הודעה כאמור, לגורמים הנוגעים בדבר.
4. השימוש באתר מותר למטרות פרטיות ואישיות בלבד. אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים המוצגים באתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו"ב, לכל מטרה שהיא, בין מסחרית ובין שאינה מסחרית. 
5. אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים המוצגים באתר.   
פרק ב': פרסום באתר
כיתות להשכרה
6. האתר מאפשר לגורמים שונים (להלן בפרק זה: "בעל הכיתות") לפרסם כיתות להשכרה בתשלום.
7. פרסום הכיתות להשכרה מתאפשר באמצעות יצירת קשר עם מרכז שירות הלקוחות של בעל האתר בטלפון: 077-2304488 או בדואר אלקטרוניinfo@class4u.co.il  או באמצעות "צור קשר" באתר או באמצעות כל יישום אחר באתר המתאים למטרה זו.
8. יובהר כי על בעל הכיתות להשכרה למסור רק פרטים נכונים, מלאים ומדוייקים לגבי התוכן אותו הוא מבקש לפרסם באתר. 
9. מסירת פרטים שגויים תהווה הפרת ההסכם בין בעל הכיתות להשכרה לבין בעל האתר ובעל האתר יהא זכאי לפיצויים כדין בגין הפרה זו. 
10. במקרה של שינוי בפרטי הכיתות להשכרה המפורסמות על בעל הכיתות להשכרה להודיע על השינויים לשירות הלקוחות של האתר באמצעים שפורטו בסעיף 7 לעיל. 
פרסום מסחרי אחר
11. באתר מוצגים בדרכים שונות תכנים פרסומיים שונים מטעמם של גופים או פרטים שונים בכלל זה פרסומים של "בעל הכיתות" (להלן בפרק זה: "הגורם המפרסם").  
12. בעל האתר לא ישא בכל אחריות שהיא בגין תכנים פרסומיים אלו והאחריות הבלעדית להם ולכל תוצאה הנובעת מהם חלה על הגורם שמסרם לפרסום, ככל שלא נקבע אחרת בהסכם שבין בעל האתר לבין הגורם המפרסם. 
13. כל התקשרות בין משתמש באתר לבין גורם מפרסם תתבצע באופן ישיר בין הגורם המפרסם לבין המשתמש באתר. בעל האתר איננו צד להתקשרויות אלה ואינו נושא בכל אחריות הכרוכה בהן אלא אם נאמר אחרת בהתקשרות פרטנית בין בעל האתר למחפש כיתה או בעל כיתה.
אחריות בגין תוכן הפרסום
14. יובהר כי בעל האתר לא ישא בכל אחריות שהיא בגין תכנים המפורסמים לבקשת בעל הכיתות או הגורם המפרסם והאחריות הבלעדית להם ולכל תוצאה הנובעת מהם חלה על הגורם שמסרם לפרסום. 
15. בעל הכיתות או הגורם המפרסם מתחייב שלא להביא לפרסום באתר תכנים - טקסט או תמונות או וידיאו- המקיימים לפחות אחד מהתנאים שלהלן:
15.1. התוכן הוא שקרי, מטעה או מסולף.
15.2. התוכן פוגע או מפר זכויות קניין רוחני של צד ג' כלשהו.
15.3. התוכן מהווה הוצאת לשון הרע.
15.4. התוכן  פוגע בפרטיות של אדם.
15.5. התוכן  חושף סוד מסחרי.
15.6. התוכן הינו בעל אופי פרסומי או מסחרי ולא אושר לפרסום על-ידי בעל האתר בכתב ומראש.
15.7. התוכן מעודד עבירה על חוקי מדינת ישראל או מהווה עבירה על חוקי מדינת ישראל.
16. בעל האתר שומר לעצמו את הזכות, למקם כל פרסום באתר לפי שיקול דעתו הבלעדי.
17. בעל האתר שומר לעצמו את הזכות, לסרב לפרסם באתר ו/או להסיר מהאתר כל תוכן שהוא או קטע מתוכן, תמונה, וידיאו, קישור או כל אמצעי מדיה אחר על-פי שיקול דעתו הבלעדי.

פרק ג': קניין רוחני

18. בעל האתר הינו בעל כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות יוצרים, סימני מסחר, פטנטים ומדגמים, המוצגים באתר, ולמעט התכנים הפרסומיים והתכנים המפורסמים על-ידי המשתמשים באתר או תכנים אחרים שהצגתם אושרה על-ידי בעל הזכויות בהם.
19. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, להעביר לציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן האתר, בכל דרך או אמצעי, מבלי שנתקבלה לכך הסכמת בעל האתר או בעלי הזכויות האחרים בכתב ומראש. 
פרק ד': אחריות ושיפוי
19. השימוש באתר הינו באחריותו הבלעדית של המשתמש באתר ובעל האתר לא ישא בכל אחריות שהיא בגין נזקים שנגרמו לכל מאן דהוא בעקבות השימוש באתר.
20. התכנים באתר ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS). לא ניתן להתאימם לצרכיו של כל אדם ואדם. בעל האתר לא יהא אחראי בגין כל טענה, תביעה או דרישה כלפיו ביחס לתכונות האתר, יכולותיו, מגבלותיו, התאמתו לצרכי המשתמש ו/או ביחס לתכנים המפורסמים ו/או המוצגים באתר.
21. כל פעולה של משתמש שתתבצע בקשר עם ו/או בהסתמך על תכנים המוצגים באתר הינה באחריותו המלאה של המשתמש באתר 
22. יודגש, כי בעל האתר אינו מתחייב לנכונותם וחוקיותם של תכנים ושירותים של צדדים שלישיים, לרבות של ספקי תוכן ושירותים ושל משתמשים, המתפרסמים באתר.  
23. בעל האתר אינו אחראי על רציפות, איכות וזמינות השירותים הניתנים באתר. 
24. למען הסר ספק יודגש כי בעל האתר אינה אחראית לכל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה בקשר עם פרסום הכיתות להשכרה, ההתקשרות עם מפרסמי הכיתות להשכרה והשימוש בכיתות המוצעות להשכרה באתר.
25. בעל האתר אינו אחראית על תנאי ההתקשרויות שנוצרות בעקבות השימוש באתר. האחריות לתנאי התקשרויות אלה חלה באופן בלעדי על הצדדים להתקשרויות אלה, זאת בין היתר בכל הנוגע לביטוח הכיתות, המשתתפים והציוד נשוא ההתקשרויות. 
26. המפרסם או המציג תוכן כלשהו באתר מתחייב לשפות את בעל האתר, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה, לרבות שכ"ט עו"ד והוצאות משפט, שייגרמו להם עקב הפרת תנאי שימוש אלה. 
27. כל וויתור על אחריות או נטילת אחריות בגין כל פעולה שבוצעה באתר תיעשה בכתב ובמפורש. למען הסר ספק אין וויתור על אחריות או נטילת אחריות בגין כל פעולה שבוצעה באתר בהתנהגות או במשתמע.
פרק ה': המחאת זכויות וחובות
28. לבעל האתר שמורה הזכות להמחות את זכויותיו ו/או חובותיו, כולם או חלקם, בכל עת בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, בכפוף לכל דין או הסכם.  
פרק ו': סמכות שיפוט
29. על תנאי שימוש אלה יחול הדין הישראלי בלבד.
30. בכל עניין ומחלוקת הנובעים מתנאי שימוש אלה תהיה סמכות השיפוט הבלעדית לבית המשפט המוסמך בתל אביב-יפו. 
פרק ז': פניות וכתובות
31. הכתובת לפניות בכל עניין הקשור לאתר או לתנאי השימוש בו:
שם בעל האתר הוגו שימרון
 ת.ד. 6175 הרצליה 46100
טלפון: 09-9578282
דואר אלקטרוני: info@class4u.co.il
נשמח לעמוד לשירותכם. 

 

הנהלת האתר אינה אחראית לתוכן המודעות המפורסמות בו. מספר תוצאות החיפוש, מתאר את מספר השורות המתאימות למאפייני החיפוש ולא את מספר הכיתות הפיזיות. ייתכן שמספר תוצאות החיפוש עולה על מספר הכיתות הפיזיות במתחם או במתחמים המתאימים. מינעו אי נעימויות ובידקו בכל מתחם את הכיסוי הביטוחי לנזקי גוף וציוד. קיראו את תקנון האתר | מאמרים | מפת אתר

 

טלפון המוקד: 077-2304488